मरकुस को चोखो समचार पाठ 13-16

<<गेलड़ो पन्नो चोखो समचार खास पन्नो