मरकुस को चोखो समचार पाठ 9-12

<<गेलड़ो पन्नो आगै 13 14 15 16 >> खास पन्नो