मरकुस को चोखो समचार पाठ 5-8

<<गेलड़ो पन्नो आगै 9 10 11 12 >> खास पन्नो